วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ


วิสัยทัศน์
“ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับความเจริญทางเศรษฐกิจแบบบูรณาการ เน้นการศึกษาพัฒนาสู่ชุมชน พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม”

 

วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 918