ประกาศ/คำสั่ง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 64 23
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 3 ก.ย. 64 24
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 3 ก.ย. 64 35
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564 1 ก.ย. 64 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ก.ย. 64 36
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564 1 ก.ย. 64 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ 26 ส.ค. 64 32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่่ 4 26 ส.ค. 64 28
ยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 16 ส.ค. 64 40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2564 1 มิ.ย. 64 88
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คสล.ม.5) 23 เม.ย. 64 108
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คสล.ม.6) 23 เม.ย. 64 141
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 21 เม.ย. 64 100
ประกาศเจตนารมณ์ 25 ม.ค. 64 77
ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 21 ต.ค. 63 206
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนกันยายน63 1 ต.ค. 63 327
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนสิงหาคม63 1 ก.ย. 63 272
ประกาศ อบต.บรบือ เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28 ส.ค. 63 269
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนกรกฎาคม63 3 ส.ค. 63 158
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนมิถุนายน2563 8 ก.ค. 63 174
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 3/63 (เมษายน-มิถุนายน2563) 8 ก.ค. 63 131
ประกาศราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ภดส.1) 15 มิ.ย. 63 45
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนพฤษภาาคม2563 8 มิ.ย. 63 131
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 13 พ.ค. 63 116
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 20 เม.ย. 63 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 10 เม.ย. 63 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 6 มี.ค. 63 75
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม2563 4 ก.พ. 63 90
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 1/2563 ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.62 30 ม.ค. 63 75
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง 27 ม.ค. 63 35