ประกาศ/คำสั่ง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ ตามพบร.ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 1 มี.ค. 65 69
ประกาศ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ตาม ม.9 ประจำเดือนมกราคม2565 1 ก.พ. 65 78
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 26 ม.ค. 65 90
มอบอำนาจและมอบหมายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือแทน 26 ม.ค. 65 70
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 18 ม.ค. 65 82
แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 18 ม.ค. 65 69
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 10 ม.ค. 65 94
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2564 4 ม.ค. 65 87
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 ธ.ค. 64 97
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 พ.ย. 64 100
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 28 ต.ค. 64 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ 21 ต.ค. 64 117
จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 ต.ค. 64 135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว.24พ.ค.61 1 ต.ค. 64 192
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 29 ก.ย. 64 239
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 64 242
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 3 ก.ย. 64 222
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 3 ก.ย. 64 243
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564 1 ก.ย. 64 233
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ก.ย. 64 226
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564 1 ก.ย. 64 200
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ 26 ส.ค. 64 160
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่่ 4 26 ส.ค. 64 127
ยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 16 ส.ค. 64 155
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2564 1 มิ.ย. 64 184
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คสล.ม.5) 23 เม.ย. 64 208
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คสล.ม.6) 23 เม.ย. 64 251
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 21 เม.ย. 64 198
ประกาศเจตนารมณ์ 25 ม.ค. 64 161
ประกาศและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาศที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 21 ต.ค. 63 304