ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 22 มิ.ย. 65 5
ทะเบียนรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ปีการศึกษา 2565 1 เม.ย. 65 38
ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.บรบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 มี.ค. 65 35
สมัครนักเรียนใหม่ 2565 ชั้น เตรียมอนุบาล 21 ก.พ. 65 74
สมัครนักเรียนใหม่ 2565 ชั้น อนุบาลปีที่ 1,2,3 18 ก.พ. 65 83
การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2(2) )(3)(4) และ(5)และหนังสือการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงธารณสุขกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 30 พ.ย. 64 138
ประชาสัมพันธ์งบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายเงินและงบประมาณที่ได้สนับสนุนโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบบรบือ 29 พ.ย. 64 120
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญกลุ่มผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ ประจำปีงบประมาณ 2565 17 พ.ย. 64 151
ขั้นตอนการทิ้งขยะมูลฝอย 9 พ.ย. 64 132
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 22 ต.ค. 64 169
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 22 ต.ค. 64 152
ประกาศเ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ 14 ต.ค. 64 140
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ต.ค. 64 105
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ต.ค. 64 111
ยกเลิกประกาศให้มีการเลือกตั้ง 5 ต.ค. 64 93
เรื่อง จัดตั้งประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 5 ต.ค. 64 127
จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 1 ต.ค. 64 120
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 64 295
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 64 86
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ก.ย. 64 275
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2564 11 ส.ค. 64 318
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ปลดล็อค) 22 มี.ค. 64 387
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 1 มี.ค. 64 323
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 25 ธ.ค. 63 559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 23 ธ.ค. 63 473
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2564 8 ธ.ค. 63 375
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธ.ค. 63 368
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานการรับจ่ายเงิน ของกองทุนประกันสุขภาพ อบต.บรบือ 18 พ.ย. 63 311
การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2(2) (3) (4) และ(5) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หน้งสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 17 พ.ย. 63 578
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 11 พ.ย. 63 625