ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 6 ก.ย. 64 37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 1 ก.ย. 64 68
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2564 11 ส.ค. 64 99
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ปลดล็อค) 22 มี.ค. 64 111
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 1 มี.ค. 64 134
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 25 ธ.ค. 63 292
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 23 ธ.ค. 63 276
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาประเพณีปีใหม่ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2564 8 ธ.ค. 63 256
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2564 2 ธ.ค. 63 261
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานการรับจ่ายเงิน ของกองทุนประกันสุขภาพ อบต.บรบือ 18 พ.ย. 63 128
การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2(2) (3) (4) และ(5) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หน้งสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559 17 พ.ย. 63 235
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 11 พ.ย. 63 362
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญกลุ่มผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บรบือ 16 ต.ค. 63 131
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 7 ต.ค. 63 214
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) 16 ก.ย. 63 185
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 19 ส.ค. 63 130
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 17 ส.ค. 63 217
รับสมัครบุคคเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 ส.ค. 63 152
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร 17 ก.ค. 63 209
กำหนดโครงสร้างส่วราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 8 มิ.ย. 63 139
เชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 มิ.ย. 63 135
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ประจำปี 2563 12 พ.ค. 63 94
รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ ออนไลน์ 7 พ.ค. 63 267
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บรบือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 เม.ย. 63 291
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สถานที่สอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 เม.ย. 63 151
ประกาศแบบบัญชีทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3ประจำปี พ.ศ. 2563 31 มี.ค. 63 28
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 30 มี.ค. 63 25
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 30 มี.ค. 63 32
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 12 มี.ค. 63 126
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บรบือ 4 มี.ค. 63 279