คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   1 เม.ย. 64 27
การชำระภาษีบำรุงท้องที่   1 ธ.ค. 63 84
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 63 47
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)   1 มิ.ย. 63 57
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 63 58
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ   1 มิ.ย. 63 49
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย   1 มิ.ย. 63 54
การรับชำระภาษีป้าย   1 มิ.ย. 63 59
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 63 49
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนขยะมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 63 48
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 63 49
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 มิ.ย. 63 47
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)   1 มิ.ย. 63 55
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 มิ.ย. 63 50
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 63 56
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 63 49
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 63 47
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 63 52
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 63 47
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 63 50
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   1 มิ.ย. 63 77
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)   1 มิ.ย. 63 47
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน   1 ต.ค. 61 51