ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม2565 1 มิ.ย. 65 11
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 2 พ.ค. 65 24
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 2 ระหว่าวเดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565 29 เม.ย. 65 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแวง – โคกกลาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บรบือ) ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 17 อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธี อิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidd 20 เม.ย. 65 30
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ตามแบบ สขร.1 1 เม.ย. 65 30
ประกาศและเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.17 ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ E1/2565ลว.11มี.ค.65 11 มี.ค. 65 55
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.17 7 มี.ค. 65 59
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน2564 3 พ.ค. 64 432
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่าโง้ง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 30 เม.ย. 64 435
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาดี หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) 30 เม.ย. 64 421
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม2564 1 เม.ย. 64 464
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 มี.ค. 64 545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๓ สายบ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ -บ้านโคกกลาง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 11 ก.พ. 64 519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.๖๗-๐๐๖ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ -บ้านหนองแสง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 11 ก.พ. 64 520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำแฮด หมู่ที่ ๑๕-บ้านหนองแสง ตำบลบรบือฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธ 11 ก.พ. 64 306
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 1 ก.พ. 64 322
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 5 ม.ค. 64 166
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 1 ธ.ค. 63 154
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2 พ.ย. 63 151
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.5.62 10 มิ.ย. 62 475
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.6.62 10 มิ.ย. 62 448
000.ตารางแสดงวงเงิน ร่างขอบเขตงานและปริมาณงาน คสล.ม.13.62 10 มิ.ย. 62 374
ตารางแสดงวงเงินและใบปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.อบต.บรบือ 13 มี.ค. 62 504
ตารางแสดงวงเงินและใบปริมาณงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บรบือ 13 มี.ค. 62 281
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.16.60 26 ก.พ. 62 345
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.17.60 26 ก.พ. 62 335
ตารางแสดงวงเงินและปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ ม.2.61 26 ก.พ. 62 204
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี60 67,000บาท) 21 ก.พ. 62 206
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี60 44,700บาท) 21 ก.พ. 62 176
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12(งบปี61 133,800บาท) 21 ก.พ. 62 202