กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวบุษราคัม รัตนา
รองปลัด อบต. (รก.) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


นายกิตกร ลือชาชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวสุภาพร พุทธบาล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นายวิรยุทธ เพชรภา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายพิทักษ์ ไชยดวงศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายมานะ คังดงเค็ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)


นายนิรันด์ วงษาสืบ
คนงานประจำรถขยะ