หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 081-9753302


นางสาวบุษราคัม รัตนา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
เบอร์โทร : 080-3165546


นายธีรศักดิ์ แสนบุญศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางน้ำผึ้ง พินิจเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายรัตนพล ยอดศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวิมลพรรณ ศรีมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม