มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
แจ้งเวียนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 เม.ย. 64 47
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร   1 เม.ย. 64 43
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 เม.ย. 64 71
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 เม.ย. 64 55
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 เม.ย. 64 63
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   1 เม.ย. 64 37
มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 เม.ย. 64 31
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 เม.ย. 64 29
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   1 เม.ย. 64 36
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2564)   1 เม.ย. 64 36
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2563   1 เม.ย. 64 37
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563   1 เม.ย. 64 36
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562   1 มิ.ย. 63 58
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   1 มิ.ย. 63 47
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   1 มิ.ย. 63 50
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 63 54
ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 63 52
แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   13 เม.ย. 63 57
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ม.ค. 63 53
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติบุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบ   19 ก.ค. 62 110