มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 9

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2565   1 เม.ย. 65 25
รายงานผลคะแนนกากรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564   1 เม.ย. 65 21
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   1 เม.ย. 65 12
ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ   1 เม.ย. 65 13
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   1 เม.ย. 65 11
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 มี.ค. 65 11
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มี.ค. 65 11
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   1 มี.ค. 65 12
ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร   1 มี.ค. 65 11
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 มี.ค. 65 11
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 มี.ค. 65 11
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 มี.ค. 65 11
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   1 มี.ค. 65 12
บันทึกข้อความ (แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต 9มาตรการ)   1 มี.ค. 65 11
แจ้งเวียนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 เม.ย. 64 149
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล (OIT 2564)   1 เม.ย. 64 108
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2563   1 เม.ย. 64 102
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2563   1 เม.ย. 64 99
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562   1 มิ.ย. 63 124
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)   1 มิ.ย. 63 108
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   1 มิ.ย. 63 112
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 63 117
ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด   1 มิ.ย. 63 115
แจ้งเวียนปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   13 เม.ย. 63 125
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563   1 ม.ค. 63 116
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติบุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบ   19 ก.ค. 62 243