การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรการฐานทางจริยธรรม   27 เม.ย. 65 16
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ   1 เม.ย. 65 13
ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร   1 เม.ย. 65 14
บันทีกข้อความแจ้งเวียนมาตรการสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 มี.ค. 65 10
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   1 เม.ย. 64 113
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.บรบือใสสะอาด   1 เม.ย. 64 114
ประกาศเจตนารมณ์ อบต. บรบือ ใสสะอาด 2564   1 เม.ย. 64 93
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต   1 มิ.ย. 63 125
ประกาศอบต.บรบือ เรื่อง ยกย่องเชิดชูพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562   20 พ.ย. 62 132
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562   28 ก.ย. 61 123