การมีส่วนรวมของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร วันที่ โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565   27 เม.ย. 65 17
บันทึกข้อความ (แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต 9มาตรการ)   1 เม.ย. 65 12
ประกาศเาจตนารมณ์งดรับของขวัญ No Gift Policy   1 มี.ค. 65 14
องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ใสสะอาด   5 เม.ย. 64 153
แจ้งเวียนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   1 เม.ย. 64 94
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม   1 มี.ค. 64 120
คณะกรรมการพัฒนา อบต   2 พ.ย. 63 115
ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์   1 มิ.ย. 63 126
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร   1 มิ.ย. 63 126
ผู้บริหารแจ้งเวียนการถือปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   1 พ.ค. 63 157
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   11 ม.ค. 60 107