E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายหน้าบ้านนายสุเฮง ศิริไปร์ เริ่มต้นจากท่อระบายน้ำเดิม ? สี่แยกฯ (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 9 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านนาดี หมู่ที่ 13 โดยวางระบบประปาหมู่บ้านชนิดบาดาลแบบหอถังสูง (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไมโครโฟนสำหรับประธานฯ และ ผู้ร่วมประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เริ่มจากหน้าบ้านนางจรัส สูงสนิท ? แยกบ้านนายประวรรณฯ (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 15 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนน สายหน้าบ้านนางสีพร ? นางรัญจวนฯ (ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านซำแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขฯ (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายศาลากลางบ้าน ? นางผัน ดาบุดดีฯ(ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 16 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างที่ดินนายประดิษฐ์ แก้วกันยาฯ(ตามแบบ อบต.บรบือ) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. สำหรับ นักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.บรบือ จำนวน 5 โรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อภาชนะรองรรับขยะ (ถังขยะ) อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทราบอะเบทและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุดับเพลิง แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อภาชนะรองรรับขยะ (ถังขยะ) อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อเก้าอี้พลาสติก อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหล่าโง้ง ? หนองคูณ (สายตะวันออก) หมู่ที่ 5 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 10 (สายรอบบ้านด้านทิศเหนือ) ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับ นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตรับผิดชอบ อบต.บรบือ และภายในที่ทำการ อบต.บรบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ส.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ส.ค. 64
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.บรบือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 26 ส.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างหนองแวงสาธารณะฝั่งทิศตะวันออกฯ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ตามแบบ อบต.บรบือ กำหนด) 26 ส.ค. 64
จ้างเหมาบริการงานสำรวจพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะทุกหมู่บ้าน ในเขต อบต.บรบือ และภายในอาคารที่ทำการ อบต.บรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ งานระดับดับก่อนวัยเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานรักษาความสงบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64