การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ออนไลน์ : 13

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด อบต.บรบือ   20 ต.ค. 64 11
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563   1 เม.ย. 64 107
ประกาศ ก.จ. กท.และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนังานจ้าง อปท.2558   1 เม.ย. 64 97
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2564   2 พ.ย. 63 98