รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปี 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน 2564)   1 เม.ย. 65 16
รายงานติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน งบประมาณ 2564   29 เม.ย. 64 417
รายงานติดตามการประเมินผลแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563   3 พ.ย. 63 96
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปัองกันการทุจริต 2563 (ต.ค.62 - มี.ค.63)   1 พ.ค. 63 168
ประกาศ การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (12 เดือน) 2562   4 ต.ค. 62 116
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปัองกันการทุจริต 2562   1 ต.ค. 62 133
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561   30 มิ.ย. 62 113