หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 12

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของ อบต.บรบือ   20 ต.ค. 64 10
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบที่ 2/2563 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563)   1 เม.ย. 63 123
ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้   11 มี.ค. 63 118
ประกาศ อบต.บรบือ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563   27 ก.พ. 63 108
รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้พนักงานส่วนตำบล   6 ก.พ. 63 119
รายงานแสดงความประสงค์ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายการสอน   28 ม.ค. 63 138
ขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้   21 ม.ค. 63 120
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิลผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รอบที่ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)   1 ต.ค. 62 116