รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564   1 เม.ย. 65 11
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 65 14
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน   1 เม.ย. 64 113
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   2 พ.ย. 63 107
รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563   1 ก.ค. 63 147
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563   1 มิ.ย. 63 113
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563   1 พ.ค. 63 113
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563   1 เม.ย. 63 110
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   1 มี.ค. 63 107
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563   1 ก.พ. 63 109
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562   1 ม.ค. 63 118
รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 ธ.ค. 62 112
รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562   1 พ.ย. 62 113
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน 30 กันยายน 2562   30 ก.ย. 62 135
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   10 เม.ย. 62 145
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561   13 มี.ค. 62 126